Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lục soát, khám xét
  mọi người đều bị lục soát trước khi lên máy bay
  tung tăng nhảy nhót
  những con cừu non tung tăng nhảy nhót trên đồng cỏ
  Danh từ
  (khẩu ngữ) sự lục soát, sự khám xét
  sự tung tăng nhảy nhót

  * Các từ tương tự:
  frisker, frisket, friskily, friskiness, frisky