Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhảy dựng lên (ngựa)
  (+ about, along, around, in, out…) đi vênh váo
  nó vênh váo ra khỏi phòng trong cơn giận dữ
  nhảy cỡn lên (vì vui…)
  Danh từ
  (số ít)
  sự nhảy dựng lên
  sự đi vênh váo
  sự nhảy cỡn lên(vì vui…)

  * Các từ tương tự:
  prancer