Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhảy ngược lên, sự chồm lên (của ngựa)
    Nội động từ
    nhảy ngược lên, chồm lên (ngựa)