Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chạy tung tăng
  cừu non chạy tung tăng trên cánh đồng
  Danh từ
  sự chạy tung tăng
  (khẩu ngữ) hành động tinh quái; bất lương
  cut a caper
  nhảy cỡn lên; làm chuyện điên rồ
  Danh từ
  (thực vật) cây bạch hoa
  nụ bạch hoa (giầm để chế nước xốt)

  * Các từ tương tự:
  capercailie, capercailye, capercailze