Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đùa nghịch
  trẻ em đùa nghịch trong bể bơi
  Danh từ
  sự đùa nghịch

  * Các từ tương tự:
  frolickness, frolicky, frolicsome, frolicsomeness