Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportingly /'spɔ:tiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] thượng võ;[một cách] hào hiệp