Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sporting chance /'spɔ:tiɳ'tʃɑ:ns/  

  • Danh từ
    cơ hội có thể thắng có thể bại, cơ hội có thể mất có thể được