Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sporting house /'spɔ:tiɳhaus/  

  • Danh từ
    (thông tục) nhà chứa, nhà thổ
    (từ cổ,nghĩa cổ) sòng bạc, quán rượu