Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relaxation /rilæk'sei∫n/  

 • Danh từ
  sự nới lỏng, sự giãn ra
  (y học) hệ thư giãn
  sự dịu bớt, sự bớt căng thẳng
  sự giải lao, sự nghỉ ngơi; trò giải lao
  fishing is his favourite relaxation
  câu cá là trò giải lao anh ta ưa thích nhất

  * Các từ tương tự:
  relaxation-time