Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tha tội (do Chúa ban cho)
  sự giảm án tù (do thụ án tốt)
  sự miễn giảm (nợ, thuế, tiền phạt…)
  remission of exam fees
  sự miễn lệ phí thi
  sự thuyên giảm, sự giảm (đau, bệnh…)
  slight remission of a fever
  sốt giảm nhẹ một ít