Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deliverance /di'livərəns/  

  • Danh từ
    sự cứu nguy, sự giải thoát
    deliverance from slavery
    sự giải thoát khỏi cảnh nô lệ