Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absolution /,æbsə'lu:∫n/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    sự xá tội