Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assuagement /ə'sweidʤmənt/  

  • Danh từ
    sự làm dịu bớt, sự làm khuây; sự an ủi, sự khuyên giải
    sự làm thoả mãn (sự thèm khát...)