Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amnesty /'emnəsti/  

  • Danh từ
    sự ân xá (thường là cho tội phạm chống lại nhà nước)