Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exoneration /ig,zɒnə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự miễn (tội…)