Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoãn thi hành án tử hình; hủy một bản án tử hình
  tên tù đã được hoãn thi hành án tử hình
  Danh từ
  sự hoãn thi hành một bản án tử hình; sự hủy một bản án tử hình
  lệnh hoãn thi hành một bản án tử hình; lệnh hủy một bản án tử hình