Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspension /sə'spen∫n/  

 • Danh từ
  sự treo, sự đình chỉ
  the suspension of a pupil from school
  sự đình chỉ việc học của một học sinh
  hệ thống treo (ở xe ô tô)
  (hóa học) thể vẩn, huyền phù

  * Các từ tương tự:
  suspension bridge, suspension point