Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deprivation /,depri'vei∫n/  

 • Danh từ
  sự lấy đi, sự tước đi; sự mất, sự mất mát
  suffer deprivation of one's rights as a citizen
  bị mất quyền công dân
  missing the holiday was a great deprivation
  lỡ kỳ nghỉ là một mất mát lớn
  sự thiếu thốn
  tình trạng thiếu thốn lan tràn do nạn thất nghiệp gây ra