Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbarment /dis'bɑ:mənt/  

  • Danh từ
    (pháp lý) sự tước quyền làm luật sư; sự khai trừ ra khỏi tổ chức luật sư