Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bác bỏ
    sự loại bỏ; vật bị loại bỏ

    * Các từ tương tự:
    rejection slip