Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deferment /di'fɜ:mənt/  

  • Danh từ
    sự hoãn, sự hoãn lại