Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tha thứ; sự thứ lỗi
  xin ai thứ lỗi cho về việc gì
  sự xá tội
  anh ta được xá tội sau khi có chứng cứ mới chứng tỏ anh ta vô tội
  văn bản xá tội
  Động từ
  tha thứ; thứ lỗi
  pardon somebody an offence
  tha thứ tội cho ai
  pardon me [forasking (pardon my asking), but isn't that my hat you're wearing?
  xin lỗi tôi hỏi ông, nhưng chiếc mũ ông đang đội có phải là mũ của tôi không ạ?
  pardon my French
  xem French
  Thán từ
  (Mỹ cách viết khác pardon me)
  xin lỗi, xin ông nói lại cho! (vì tôi chưa nghe rõ)

  * Các từ tương tự:
  pardonable, pardonableness, pardonably, pardoner