Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (forgave; forgiven)
  tha thứ, tha
  chị ta đã tha thứ cho anh về lời nhận xét thiếu suy nghĩ của anh
  forgive us our trespasses
  (tôn giáo) xin tha tội cho chúng con
  thứ lỗi
  xin ông thứ lỗi cho tôi đã ngắt lời ông
  xóa (nợ), xóa nợ (cho ai)
  forgive and forget
  tha thứ và bỏ qua cho

  * Các từ tương tự:
  forgiven, forgiveness