Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condone /kən'dəʊn/  

 • Động từ
  bỏ qua, tha thứ
  I cannot condone the use of violence
  tôi không thể bỏ qua cái lối dùng bạo lực

  * Các từ tương tự:
  condoner