Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tha thứ; sự được tha thứ