Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pardonably /'pɑ:dnəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể hiểu được
    she is pardonably proud of her wonderful cooking
    cô ta kiêu hãnh về tài nấu bếp tuyệt vời của cô, điều đó cũng hiểu được thôi