Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recreation /rekri'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự giải lao, sự tiêu khiển
  trò giải lao; trò tiêu khiển
  gardening is a from of recreation
  làm vườn là một trò tiêu khiển

  * Các từ tương tự:
  recreation ground, recreation room, recreational