Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bớt dần
    there is no sign of let-up in the hijack crisis
    không có dấu hiệu gì là đã bớt dần nạn bắt cóc máy bay