Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chế nhạo, chế giễu
    chúng nó chế nhạo những cố gắng của anh ta [như là trẻ con]

    * Các từ tương tự:
    derider