Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venturesomeness /'vent∫əsəmnis/  

  • Danh từ
    sự mạo hiểm, tính liều lĩnh