Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconsidered /,ʌnkən'sidəd/  

  • Tính từ
    không cân nhắc, không suy nghĩ chín chắn
    bị coi khinh, bị xem rẻ (như là có ít giá trị)