Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subliminal /,sʌb'liminl/  

  • Tính từ
    (tâm lý học)
    dưới ngưỡng ý thức