Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm giảm, làm dịu
  drugs to deaden the pain
  thuốc làm dịu đau
  việc chỉ trích không ngớt của anh đã làm giảm nhiệt tình của họ
  (+ on) làm cho không còn cảm xúc gì với
  nỗi bất hạnh đã làm cho bà ta hết cảm xúc đối với cuộc sống của những người khác

  * Các từ tương tự:
  deadener, deadening