Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desensitize /,di:'sensitaiz/  

 • (cách viết khác desensitise)
  Động từ
  khử nhạy, làm bớt nhạy
  desensitize an area of skin
  sự khử nhạy một vùng da
  những người đã trơ ì ra về đạo đức

  * Các từ tương tự:
  desensitizer