Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc làm cho yếu đi
    sự dập tắt; sự tiêu hủy