Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatuous /'fæt∫ʊəs/  

 • Tính từ
  ngờ nghệch
  a fatuous person
  người ngờ nghệch
  a fatuous remark
  lời nhận xét ngờ nghệch

  * Các từ tương tự:
  fatuously, fatuousness