Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatuousness /'fæt∫ʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự ngờ nghệch