Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatuously /'fæt∫ʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngờ nghệch