Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rattle-brained /'rætlbreind/  

 • Tính từ
  có nhiều chuột
  (thuộc) chuột; như chuột
  phản bội; đê tiện, đáng khinh
  (từ lóng) hay cáu, hay gắt gỏng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ọp ẹp, long tay gãy ngõng