Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-minded /,wi:k'maindid/  

  • Tính từ
    thiếu cương quyết, thiếu quyết tâm
    đần

    * Các từ tương tự:
    weak-mindedly, weak-mindedness