Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-mindedly /,wi:k'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu cương quyết, [một cách] thiếu quyết tâm
    [một cách] đần độn