Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-mindedness /,wi:k'maindidnis/  

  • Danh từ
    sự thiếu cương quyết, sự thiếu quyết tâm
    sự đần độn