Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gormless /'gɔ:mlis/  

 • Tính từ
  ngu ngốc, khờ dại
  a gormless fellow
  một gã khờ dại

  * Các từ tương tự:
  gormlessly, gormlessness