Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gormlessly /'gɔ:mlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngu ngốc, [một cách] khờ dại