Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thành viên nhóm thiếu niên Rốc (khoảng năm 1960, mặc áo da, đi xe mô tô, chơi nhạc rốc)

    * Các từ tương tự:
    rocker switch, rockery