Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lọan trí
    she's completely deranged
    chị ta hoàn toàn loạn trí