Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng no one /'nəʊwʌn/)
  không ai, không người nào
  nobody came to see me
  không ai tới thăm tôi cả
  when I arrived there was nobody there
  khi tôi tới, không ai có ở đấy cả
  Danh từ
  người chẳng ra gì; người không quan trọng
  tụi bạn cậu đúng là một lũ người chẳng ra gì