Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác cypher)
  mật mã
  a message written in cipher
  một bức điện viết bằng mật mã
  khóa đọc mật mã
  con số không
  chữ số (từ 1đến 9)
  (nghĩa bóng, xấu) người vô giá trị, vật vô giá trị, con số không
  a mere cipher
  chỉ là con số không
  Động từ
  viết thành mật mã, mã hóa

  * Các từ tương tự:
  ciphertext