Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ, cách viết khác balmy)
    (-ies, -iest) (khẩu ngữ)
    điên, dở người