Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lunatic /'lu:nətik/  

 • Tính từ
  (cũ) người điên, người mất trí
  người rồ dại
  you're driving on the wrong side of the roadyou lunatic!
  anh đang lái xe sai phía đường đấy, đồ rồ dại ơi!
  Tính từ
  (cũ) điên, mất trí
  rồ dại
  a lunatic proposal
  lời đề nghị rồ dại

  * Các từ tương tự:
  lunatic asylum, lunatical